stacjonarnyinternet.pl

– komputery, technologie, internet

podsłuch komputerowy
Technologie

E- podsłuchy, bezprawie czy sposób na pozyskiwanie informacji

W dzisiejszym, otaczającym nas świecie brak jest jakiejkolwiek dziedziny życia społecznego, gospodarczego czy państwowego, w której nie funkcjonowałyby komputery. Z dużym powodzeniem komputeryzacja wkroczyła w sferę przestępczości oraz niestety też terroryzmu. Nic co pojawia się na świecie nie jest bowiem wyłącznie wytworem pozytywnym jako całość. Narzędzia w rękach oprawców nie są złe z zasady, to ich używanie w niecnych celach sprawia, że ich byt nabiera charakteru pejoratywnego. Sieć komputerów staje się miejscem do popełniania coraz to częściej i na większą skalę cyberprzestępstw. Również bardzo popularnym przekaźnikiem do wymiany informacji pomiędzy przestępcami. Dla samych organów ścigania, a zwłaszcza organów wymiaru sprawiedliwości, sieć ta jest potencjalnym źródłem uzyskiwania cyber dowodów. Idąc dalej jest nawet skutecznym narzędziem do przeciwdziałania popełnianiu przestępstw.

Podsłuch komputerowy a przestępczość

Dzieje się tak, że w dzisiejszym świecie przestępczość internetowa zatacza coraz większe kręgi. Ma to mocny związek z błyskawicznym rozwojem komputeryzacji i powstawaniem kolejnych społeczeństw informacyjnych. Dla nich komputery oraz sam Internet staje się nie tylko narzędziami rozrywki, ale w znacznym stopniu źródłem informacji, a też dość często środowiskiem pracy. W rezultacie rozwija się równolegle zjawisko tak zwanej cyberprzestrzeni. Zazwyczaj jego definicja jest wyrażana jako „przestępstwo przeciwko danym”, Co warto w tym miejscu podkreślić jest ono ścigane oraz karane w dokładnie określony sposób płynący z kodeksu karnego i innych orzeczeń z tymże zjawiskiem związanych. Przestępstwa popełniane w sieci z racji swej ulotnej, trudnej do uchwycenia natury- inaczej ma się przestępstwo dokonane w świecie rzeczywistym. Internetowe jest niezwykle trudno wyśledzić i co za tym idzie znaleźć osobę za nie odpowiedzialną. Szczególna trudność wiąże się z tym, że sprawca może zatrzeć niemalże wszystkie pozostawione przez siebie ślady bezprawnych czynów.

Internet- narzędzie w rękach przestępców ale i organów ścigania

Podsłuch komputerowy zarządzany jest w procesie sądowym w celu wykrywania oraz uzyskiwania dowodów dla toczącej się sądowej sprawy bądź jako środek zapobiegawczy w popełnieniu ewentualnego nowego przestępstwa. Może go zarządzić wyłącznie sąd na wyraźny wniosek prokuratora. W wypadku bardzo pilnym może to zrobić prokurator. Musi on jednocześnie od momentu kiedy wyda swoje postanowienie, w ciągu trzech dni wystąpić do sądu o zatwierdzenie. Co warte podkreślenia sam e- podsłuch może być zastosowany wyłącznie w sytuacji, gdy postępowanie dotyczy któregoś z wymienionych wprost znajdujących się w § 3 art. 237 kpk przestępstw.